ECM ta Pihnô K.Biakkimi pathlie ha bâ aw

ECM Assembly ry liata chanô Theology achupa eima hnei tuachaipa Pihnô K. Biakkimi cha a daihti zydua Khazohpa nata ECM châta âhlâ khaipa ta a thaina nata sonazy, a theina nata daihti zydua ta rai a hria tawhta atanoh tawhna heta a pihsi (Pension) ha

Pihno K. Biakkimi

Pihno K. Biakkimi

ECM liata a hrialâhpazy ta Pihnô Kimi he a pua awpa tlaichhai hmeihseih ei ta, atanoh Dt. 1st September 2015, dawh 12:00 PM liana heta a pathliena Program hmâh aw ei ta, Program hmâ khai tawhta ECM Assembly liata hriatuhpa zydua pati dôh khohna hneipa a châ hra aw.

Pihnô Kimi he Mara chanô (ECM ry liata) hry liata Theology achu tuachaipa nata eima Awnanopa liata a hriatua chaipa châ ta, kô 1988 liana khata B. Th patlôpa ta, ECM Assembly ry liata chakaona rai a vaw hria pathao. Kô 27 tlai Department nano nanopa liata Abeipa chakaona rai hria ta, chazy cha :

  1. Assistant Secretary, Fellowship-          1988-1993
  2. Teacher, Peniel Bible School, Siaha-   1989-1990
  3. Assistant Secretary, Sunday School-   1993-1996
  4. Secretary, KNP-                                       1996-1998
  5. Instructress, Sunday School-               1998-2003
  6. Secretary, KNP-                                        2003-2006
  7. Secretary, Sunday School-                    2006-2010
  8. Secretary, Missions-                             2010- 2015.

Ano he chyhsa a reisi kawpa, ahy palôh hmâhta a pachhie khoh leipa, a raihriana liata tiama kawpa nata ngâchhih kawpa a châ. A raihria daihti liata Office he a daihti ta liata tlô lymâ tyh ta, a daihti ruapa liata khôtho lâ pua ei lihlâ leipa, atyuna su liata rai a y lei nota Biehrai a reih tyhpa, puhpazy a chi-za thai kawpa a châ. Ano he ECM Staff zy chhienoh phanoh liata pachâ peimawh kaw tyhpa, sievawna a rairu kawpa chhaota phahnai a ngiah kawpa ta a pua lymâ tyhpa a châ hra.

Pihnô Kimi he a daihti zydua Khazohpa chakaona nata a chhôhkha châta hlâ khaipa ta, atanoh a rai tawhta a puana taihta vahpa a hnei leipa a châ. Awnanopa liata nata khitlâh liatazy dyhchâ leipa a châpa vâta “Laihsa” tahpa ta rei tyhpa châ ta, atanoh tawhta deikua cha Mara chanô liata Theologian a patlô tuachaipa nata a daihti zydua Awnanopa nata Khazohpa chakaona raihriana châta a hlâkhaina vâta za hmeihseih pi ta, “chanô zachhihpa” a châpa ta eima pahno. Ano eima palyupalihna châta “Laihsa” tah leipa ta, “Pihnô” tahpa tlao eima aw hapa a châ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *